3- Hướng dẫn kiểm tra/cập nhật phiên bản và ROM của ứng dụng