2- Hướng dẫn thiết lập/đăng nhập thiết bị POS SmartPay