4- Điều kiện/hướng dẫn thanh toán thẻ ngân hàng trên thiết bị POS SmartPAY