8- Hướng dẫn thao tác quyết toán trên POS SmartPay