3- Các phát sinh liên quan đến in hóa đơn máy POS SmartPay Pro