2- Trên thiết bị SmartPOS SmartPay bị mất ứng dụng SmartPOS