5- Thời gian nhận thiết bị POS SmartPay sau khi đăng ký thành công