Hướng dẫn khi thiết bị thông báo nhận tiền SmartBox lỗi hoặc có yêu cầu khác